Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Skogslindens förskola tillhör Tungelsta och Västerhaninges kommunala förskoleområde tillsammans med förskolorna Ribby, Speldosan och Lida. Vi arbetar för att ta till vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande samt genom att vi samarbetar och inspirerar varandra till vidare utveckling.

Lekar med såpbubblor. Foto: Claudia Fried

På våra förskolor arbetar vi i storarbetslag och avdelningar. Dessa samarbetar vissa delar av dagen genom att exempelvis ha tvärgrupper och uteverksamhet tillsammans. Förskolläraren har ett avdelningsansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning men alla är delaktiga och lika viktiga oavsett yrkeskategori.

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av olika kompetenser som alla förskolorna i området tar vara på. Vi har två pedagogistor, en ateljérista och en digitalista.

Pedagogista

Pedagogistans huvudsakliga arbetsuppgift är att ge pedagogisk handledning åt personal på förskolorna. Att finnas som ett stöd och bollplank för pedagogerna på förskolan i deras arbete i att planera, organisera och reflektera kring verksamheten och dess utveckling.

Pedagogistan stödjer även pedagogerna i synliggörandet av barnens projekterande och lärande. På detta sätt synliggör pedagogistan tillsammans med pedagogerna det systematiska kvalitetsarbetet.

Ateljérista

En ateljerista ska skapa och inspirera barnen att utforska olika perspektiv, att hitta individuella estetiska uttryckssätt i sin omvärld i samarbetet med övriga pedagoger på förskolan.

För att få syn på barnens läroprocesser dokumenteras barnen i deras utforskande. En viktig del i ateljerista rollen är att arbeta projektinriktat, då man utgår från barnens egna intressen, tankar och idéer.

Digitalista

En digitalista har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen med barnen. Det innebär också att vara drivande i områdets IKT-utveckling(IKT= informations- och kommunikationsteknologi) och att handleda och utbilda personal inom digitala verktyg.

Samordnare

En samordnare på varje förskola ser till att all samordning fungerar, till exempel att det finns vikarie då någon ordinarie pedagog är ledig.

Specialpedagog

Tungelsta/Västerhaninge förskoleområde har en specialpedagog anställd i enheten.Pedagogerna har vid behov möjlighet att få handledning rörande barngruppen och/eller enskilda barn.

Specialpedagogen stödjer pedagogerna i arbetet med de barn i vår enhet som har språksvårigheter, funktionsnedsättningar, som utreds för eller har fått en diagnos. Det kan även handla om barn som upplevs utåtagerande, tysta eller har svårt att lämna vårdnadshavaren vid lämning. Specialpedagogen är också ett viktigt stöd i krissituationer.

Förskoleledning

Jill Stråhle
Rektor 
070-252 01 73
jill.strahle@haninge.se

Jenny Lönn
Biträdande rektor för Lida förskola och Speldosans förskola samt Digitalista och Pedagogista
072-234 97 06
jenny.lonn@haninge.se

Lida förskola 

Speldosans förskola 

Lena Kristiansson  
Biträdande rektor för Ribby förskola samt Pedagogista
070-252 09 29
lena.kristiansson@haninge.se

Ribby förskola

Jenny Nilsson
Biträdande rektor för Skogslindens förskola och Tärningens förskola

076-145 86 98
jenny.nilsson@haninge.se

Skogslindens förskola 

Tärningens förskola

Expedition

Expedition Lida och Speldosans
Susanne Härnlund
Intendent
08-606 83 53
susanne.harnlund@haninge.se

Expedition Ribby och Skogslinden
Gill Wikander
Förskolechefsassistent
08-606 73 29
gill.wikander@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 april 2019